English - Espaņol | Thai
Click here to order or ask for more info

ตำราแห่งการปฏิวัติทางจิตวิทยา

(A Treatise of Revolutionary Psychology)

-พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นย่อมมีอยู่ในปัจเจก ทุกคนต่างคิดว่าตนเองมี แต่ผู้ที่มีจริงนั้นหาได้ยากยิ่ง

-เรามักจะคิดว่าตนนั้นดี แต่ไม่เคยเข้าถึงปัจเจกภาพ

-ถ้าเรามีสติ และตื่นจากความคิด ความฝันทั้งปวง ชีวิตย่อมเปลี่ยนไป

-จักรวาล
เล่มนี้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

 
© 2021 Gnostic Editions Thailand. E-mails giathailandia@hotmail.com or gnostic_edit_th@hotmail.com
 
Available Books edited by Gnostic Editions Thailand About Gnostic Editions and Gnostic anthropology movement News about Gnostic anthropology Biography of the founder of Contemporary Gnostic anthropology movement, V.M. Samael Aun Weor The succesors of V.M. Samael Aun Weor Contact us Click for go to the Home of Gnostic Editions Thailand